what is the brand name for ivermectin merck statement on ivermectin ivermectin to treat covid como se toma la ivermectina para piojos en niños caixa ivermectina